Polityka ochrony prywatności

Część I. Definicje i postanowienia ogólne. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych

Art. 1

1. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1. RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

2. Polityka ochrony prywatności – polityka ochrony prywatności określona w niniejszym dokumencie

3. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1]

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.liove.pl

5. Użytkownik – osoba wchodząca na stronę internetową Sklepu i korzystająca ze strony.

6. Usługi Towarzyszące – świadczone przez Sklep lub podmioty trzecie usługi, w tym usługi świadczone na podstawie odrębnych regulaminów, wspomagające funkcjonowanie Sklepu lub ułatwiające korzystanie z usług Sklepu

7. Administrator – osoba prawna prowadząca sklep internetowy pod adresem www.liove.pl

Art. 2

1. Administratorem Danych Osobowych jest osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS 0000878913, NIP 9681000186, REGON 38796275600000 prowadząca sklep internetowy pod adresem www.liove.pl. Obowiązkiem administratora jest ochrona Danych osobowych obejmująca zarówno ochronę przed ujawnieniem podmiotom nieuprawnionym jak i zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją tych danych.

2. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu a także z usług świadczonych przez Sklep możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z Polityką ochrony prywatności. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu oznacza automatyczną akceptację warunków określonych w Polityce ochrony prywatności.

3. Gromadzone przez Administratora Dane Osobowe i dane informatyczne są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej pod kątem prawidłowego jej wyświetlania i dostosowania jej do potrzeb Użytkowników ją przeglądających. Wymienione dane służą także dostosowaniu strony internetowej i świadczonych przez nią usług do indywidualnych preferencji Użytkowników w szczególności poprzez polecanie im produktów i usług podobnych do tych, z których uprzednio korzystali.

4. Polityka ochrony prywatności określa zasady ochrony Danych Osobowych użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Sklepu, w tym z korzystaniem z Usług Towarzyszących. Polityka ochrony prywatności dotyczy w szczególności danych pozyskanych przez Administratora w związku z:
a) korzystaniem ze strony internetowej Sklepu oraz Usług Towarzyszących
b) aktywnością na stronie internetowej Sklepu
c) transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu
d) założeniem konta na stronie internetowej Sklepu
e) informacjami dotyczącymi przesyłek otrzymywanymi w związku z realizacją transakcji dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu

5. Wszelkie działania Administratora w zakresie ochrony Danych Osobowych podlegają przepisom prawa, w tym w szczególności przepisom RODO. Na działania Administratora w zakresie ochrony Danych Osobowych Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie prowadzonej w ramach działalności Sklepu ochrony Danych Osobowych można kierować do Administratora za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

6. Na stronie internetowej Sklepu mogą znajdować się linki prowadzące do stron internetowych niezwiązanych z naszym Sklepem internetowym. W przypadku skorzystania z tych linków dane Użytkownika będą podlegały przetwarzaniu zgodnie polityką określoną przez podmioty prowadzące te strony.

7. Na żądanie odpowiednich organów i służb państwowych Administrator może być na podstawie prawa zobowiązany do udostępnienia zgromadzonych Danych Osobowych bez informowania o tym Użytkownika strony internetowej Sklepu.

Art. 3

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do ujawnienia zgromadzonych na jego temat Danych Osobowych, a także do ich usunięcia przez Administratora

2. Administrator może odmówić ujawnienia Danych Osobowych zgromadzonych na temat Użytkownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia próby wyłudzenia informacji przez osobę trzecią.

3. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia Danych Osobowych na czas i w zakresie w jakim jest to potrzebne do realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika. Prawo odmowy usunięcia Danych Osobowych obejmuje także okres jaki musi minąć do momentu przedawnienia roszczenia jakie mogłoby być wysunięte względem Administratora w związku z realizacją zamówienia.

Część II. Polityka plików cookies. Działanie plików cookies i zarządzanie nimi przez Użytkownika

Art. 4

1. W skład Polityki ochrony prywatności wchodzi Polityka plików cookies, regulująca zasady dostępu do urządzenia Użytkownika i przechowywania na tych urządzeniach plików cookies.

2. Pliki cookies wykorzystywane są do gromadzenia danych informatycznych. Pliki cookies są zapisywane w pamięci urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta ze strony internetowej Sklepu. Pliki te nie powodują żadnych zmian na urządzeniu.

3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych. Służą także do zapamiętywania sesji danego Użytkownika oraz dostosowania strony internetowej Sklepu do urządzenia Użytkownika. Pliki cookies nie pobierają żadnych Danych Osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

4. Pliki cookies, którymi posługuje się Administrator muszą być bezpieczne dla urządzenia Użytkowników. W szczególności muszą być wolne od wirusów i złośliwego oprogramowania.

5. Pliki cookies używane przez Administratora naszego Sklepu dzielą ze względu na kryterium momentu, w którym ulegają automatycznemu usunięciu z urządzenia na:
a) sesyjne – ulegające usunięciu automatycznie po zamknięciu przeglądarki
b) trwałe – ich obecność na urządzeniu trwa po zamknięciu przeglądarki, nie dłużej jednak niż okres 1 roku po upływie którego są automatycznie usuwane

6. Użytkownik może ograniczyć lub odebrać możliwość umieszczania plików cookies na swoim urządzeniu. Skorzystanie z tej opcji może skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej Sklepu bądź utrudnionym dostępem do niektórych funkcji.

7. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookies ze swego urządzenia, wykorzystując w tym celu odpowiednie funkcje swojej przeglądarki internetowej.